Meklēt:

PAR MUMS MŪSU MARRUTI NOTEIKUMI KONTAKTI

Ceļojuma līguma noteikumi

SIA Nikal Travel
Ceļojuma līguma noteikumi un nosacījumi
(Spēkā no 01.04.2016.)
                                                                                                                                       

1.1. Šie Ceļojuma līguma vispārīgie nosacījumi (turpmāk tekstā – Ceļojuma noteikumi) ir līguma, kas noslēgts starp Klientu (turpmāk tekstā – Klients) un SIA
„Nikal Travel” (turpmāk tekstā – Tūrisma operators), reģistrācijas numurs 40103654933 (reģistrācijas numurs Tūrisma aģentu un operatoru datubāzē: TATO--2013-80), juridiskā adrese: Jūrkalnes iela 15/25, Rīga, LV1046, neatņemama daļa un reglamentē Ceļojuma līguma noslēgšanu, izpildi un atteikšanos no Ceļojuma līguma.
1.2. Papildus pušu Ceļojuma līguma noteikumiem ceļojuma nosacījumi izriet no ceļojuma apraksta un ceļojuma apstiprinājuma, ko Klientam izsniedzis Tūrisma operators.
1.3. Tūrisma operators sniedz Klientam tūrisma pakalpojumus saskaņā ar
Ceļojuma līgumu, un Klients samaksā Tūrisma operatoram ceļojuma maksu par pakalpojumiem.
1.4. Šajos Ceļojuma noteikumos kompleksie tūrisma braucieni, ko piedāvā Tūrisma operators, ir uzskatāmi par tūrisma pakalpojumiem.
1.5. SIA „Nikal Travel” savā darbībā ņem vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, tostarp Civillikumu un Tūrisma likumu.

2. Ceļojuma līguma noslēgšana
2.1. Ceļojuma līgumu starp Klientu un Tūrisma operatoru uzskata par noslēgtu brīdī, kad Klients ir izvēlējies ceļojumu no Tūrisma operatora tīmekļa vietnes www.nikal-travel.lv, ceļojuma piedāvājuma vai cita avota, ir nosūtījis Tūrisma operatoram savu personīgo informāciju un kontaktinformāciju un ir rezervējis ceļojumu, kā arī saņēmis attiecīgu faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu un samaksājis ceļojuma maksu pilnībā vai dalēji.
2.2. Tūrisma operators apstiprina pasūtījumu, piešķirot apstiprinājuma numuru, un nosūta Klientam faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu pa pastu vai e-pastu. Komplekso tūrisma braucienu uzskata par rezervētu brīdī, kad Klientam ir izsniegts faktūrrēķins/pasūtījuma apstiprinājums.
2.3. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis kompleksā tūrisma brauciena līgumu un faktūrrēķinu/pasūtījuma apstiprinājumu brīdī, kad tie ir Klientam nosūtīti rakstveidā pa pastu vai elektroniski pa e-pastu uz Klienta e-pasta adresi.
2.4. Ja Klients nesamaksā par komplekso tūrisma braucienu vai neveic attiecīgo iemaksu vai priekšapmaksu līdz saskaņotajam datumam, tiek uzskatīts, ka Klients kompleksā tūrisma brauciena pasūtījumu ir atsaucis, un Tūrisma operatoram ir tiesības anulēt rezervāciju un piemērot Ceļojuma noteikumus attiecībā uz ceļojuma atsaukšanu.
2.5. Noslēdzot Ceļojuma līgumu, Tūrisma operatoram ir pienākums piedāvāt tūrisma pakalpojumus, ko izvēlējies Klients. Ja Tūrisma operators un Klients rakstiski pavairojumā veidā nevienojas citādi, Tūrisma operatora pienākums ir nodrošināt tūrisma pakalpojumus atbilstoši tīmekļa vietnei, ceļojumu katalogam, ceļojuma piedāvājumam vai ceļojuma aprakstam, kas zināms Klientam.

3. Ceļojuma maksa un iekļautie pakalpojumi
3.1. Klients maksā Tūrisma operatoram ceļojuma maksu par tūrisma pakalpojumiem atbilstoši 4. punktam. Ceļojuma maksā ir iekļauta maksa par pakalpojumiem, kas minēti ceļojuma aprakstā un ceļojuma apstiprinājumā.
3.2. Ja Klients vai Klienta nosūtītais pasaieris savas vainas dēļ neizmanto kādu no ceļojuma apstiprinājumā minētajiem pakalpojumiem, Klientam nav tiesību pieprasīt samazināt vai kompensēt ceļojuma maksu.
3.2.1. Ja Klients pēc savas vēlmes izmanto pakalpojumu, kas nav minēts ceļojuma aprakstā, tad minētā pakalpojuma izmantošanas risks neattiecas uz Ceļojuma līgumu.
3.3. Tūrisma operatoram ir tiesības palielināt ceļojuma maksu, ja:
3.3.1. ir mainījušās transporta izmaksas, tostarp degvielas cenas;
3.3.2. ir mainījušās nodevas, nodokļi vai līdzīgi maksājumi, ko iekasē par noteiktiem pakalpojumiem (piemēram, lidostas nodevas, ostas nodevas un citi nodokļi);
3.3.4. ir mainījies valūtas kurss, kas noteikts attiecīgajam pakalpojumam.
3.4. Tūrisma operators aprēķina ceļojuma maksas jauno summu, proporcionāli ņemot vērā Tūrisma operatora izmaksu palielinājumu vai samazinājumu saistībā ar izmaiņām, kas minētas Ceļojuma noteikumu 3.3.1.–3.3.4. punktā.
3.5. Tūrisma operators informē Klientu par ceļojuma maksas palielināšanos vismaz 21 dienu pirms ceļojuma sākuma.
3.6. Ja Tūrisma operators būtiski palielina ceļojuma maksu, Klientam ir tiesības:
3.6.1. iepazīties ar līguma papildnosacījumiem un akceptēt tos;
3.6.2. pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Klients un Tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, Tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā Klientam;
3.6.3. vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā Tūrisma operators izmaksā Klientam visu Klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus Klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

4. Samaksas noteikumi
4.1. Apstiprinot rezervāciju un pēc faktūrrēķina/pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas Klients 10 dienu laikā pēc rezervācijas veic priekšapmaksu – vismaz 25% (divdesmit piecus procentus) no tūrisma pakalpojuma (tostarp papildu pakalpojumu) cenas.
4.2. Kopējo maksu par tūrisma pakalpojumu Klients samaksā vismaz 45 dienas pirms ceļojuma.
4.3. Ja līdz ceļojumam ir atlikušas mazāk nekā 45 dienas, kopējā maksa (100% apmērā ) par ceļojumu ir jāsamaksā nekavējoties.
4.4. Tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis faktūrrēķinu, ja faktūrrēķins ir nosūtīts Klientam pa pastu vai elektroniski uz Klienta e-pasta adresi.

5. Rezervācijas maiņa, ko veic Klients
5.1. Ja Klients vēlas mainīt rezervāciju (vārdu, uzvārdu, Klientu skaitu, naktsmītni, ceļojuma programmu, ceļojuma laiku) un Tūrisma operators ļauj mainīt rezervāciju, neatceļot iepriekšējo rezervāciju, Klients informē Tūrisma operatoru ne vēlāk kā 21 dienu pirms ceļojuma vai saņemot ceļojuma aprakstu. 5.2. Par izmaiņām Tūrisma operators iekasē administratīvo maksu EUR 55,00 (par rezervāciju, par programmas maiņu). Ja izmaksas ir lielākas, jo īpaši tad, kad kompleksajā tūrisma braucienā iekļauts lidojums ar lidmašīnu un papildu izmaksas par piegādātāja atcelšanu/maiņu, ir jāatlīdzina faktiskās izmaksas.
5.3. Ja tiek mainīta vai atcelta rezervācija (tostarp vārda un uzvārda maiņa) jau rezervēta lidojuma gadījumā, var tikt piemērotas papildu maksas. Minētās maksas nosaka un iekasē aviolīnija. Daas dienas pēc rezervācijas Tūrisma operators var censties panākt, ka aviolīnija veic vārda un uzvārda maiņu vai labojumus bez maksas. Visos vārda un uzvārda maiņu gadījumos tiek iekasētas šādas maksas:
5.3.1. vairāk nekā 21 diena pirms izbraukšanas – bez maksas;
5.3.2 no 20 līdz 9 dienas pirms izbraukšanas – EUR 75,00 par cilvēku un par izmaiņam; 5.3.3 no 8 un māzāk dienas pirms izbraukšanas – EUR 150,00 par cilvēku un par izmaiņam;

6. Atteikšanās no Ceļojuma līguma
6.1. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt rezervāciju un izbeigt līgumu, ja:
6.1.1. Klients kavē samaksu vai priekšapmaksu par ceļojumu;
6.1.2. Klients vai Klienta nosauktais Klients nepilda šādus Ceļojuma līguma punktus: 7.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., un 7.14.
6.2. Ja Tūrisma operators izbeidz līgumu uz 6.1. punkta pamata, tad summas, kas jau ir samaksātas Tūrisma operatoram, Klientam netiek atdotas. Gadījumā, ja ieturētās izmaksas pārsniedz faktiskās ceļojuma izmaksas par 10%, tad pārsniedzamās summas tiek atmaksātas Klientam.
6.3. Klientam ir tiesības atteikties no līguma un anulēt rezervāciju, bet tādā gadījumā Klients iesniedz rakstveida pieteikumu un samaksā Tūrisma operatoram šādu maksu:
6.3.1. 10% no ceļojuma izmaksām (bez apdrošināšanas), ja atteikšanās no līguma notiek 45 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.2. 25% no ceļojuma izmaksām (bez apdrošināšanas), ja atteikšanās no līguma notiek 44–30 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.3. 50% no ceļojuma izmaksām (bez apdrošināšanas), ja atteikšanās no līguma notiek 29–15 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.4. 80% no ceļojuma izmaksām (bez apdrošināšanas), ja atteikšanās no līguma notiek 14–9 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma;
6.3.5. 100% no ceļojuma izmaksām (bez apdrošināšanas), ja atteikšanās no līguma notiek 8 kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma.
6.4. Klienta pienākums ir samaksāt 6.3.1.–6.3.5. punktā minētās maksas 10 dienu laikā pēc rezervācijas atcelšanas vai atteikšanās no līguma. Tūrisma operatoram ir tiesības kompensēt 6.3.1.–6.3.5. punktā minētās maksas ar summām, ko Klients jau ir samaksājis par ceļojumu.
6.5. Rezervācija, kas ir veikta 45 dienas pirms ceļojuma sākuma vai vēlāk, tiek atcelta automātiski, ja Klients nav samaksājis pilnu ceļojuma maksu un ir pārsniegts 4.3. punktā minētais 10 dienu samaksas termiņš, izņemot, ja puses vienojušās par citu samaksas termiņu.
6.6. Ja Klientam no Klienta atkarīgu iemeslu dēļ netiek izsniegta vīza, kas nepieciešama, lai ceļotu uz galamērķa valsti, vai Klientam netiek izsniegta tranzīta vīza valstu šķērsošanai, lai sasniegtu galamērķa valsti, tiek uzskatīts, ka atteikšanās no līguma notikusi bez pamatota iemesla, un tiek ņemti vērā 6.3. punkta un tā apakšpunktu nosacījumi.
6.7. Ja izbraukšanas dienā klients laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto līgumā paredzēto pakalpojumu, viņam nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu. 6.8. Ceļojuma laikā Klients var beigt ceļojumu, iesniedzot rakstveida iesniegumu. Minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt atlīdzību. Ja Klients izbeidz ceļojumu vai maina ceļojuma programmu ceļojuma laikā vai neveic ceļojumu atbilstoši programmai savas vainas dēļ, tiek uzskatīts, ka Klients ir atteicies no līguma ceļojuma laikā. Minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt atlīdzību. Klients ir atbildīgs par visiem izdevumiem, kas var rasties, mainot ceļojuma programmu.

7. Klienta pienākumi un atbildība
7.1. Klienta pienākums ir izlasīt Ceļojuma līguma noteikumus, ceļojuma aprakstu un apstiprinājumu, kā arī citu vispārīgo informāciju, ko Klientam ir sniedzis Tūrisma operators.
7.2. Klienta pienākums ir uzreiz pēc ceļošanas dokumentu saņemšanas pārbaudīt, vai dokumentos iekļautie dati (vārds, uzvārds, ceļojuma datumi, ceļojuma apraksts utt.) atbilst pasūtījumam, un, ja tiek konstatētas pretrunas starp minētajiem dokumentiem un sākotnējo pasūtījumu, Klients apņemas uzreiz informēt Tūrisma operatoru par visām neatbilstībām, pretējā gadījumā pasūtījumu uzskata par apstiprinātu un neatbilstību novēršana vēlāk ir pieļaujama par papildu samaksu atbilstoši Ceļojuma noteikumiem par izmaiņu izdarīšanu.
7.3. Klients nodrošina sava ceļošanas dokumenta spēkā esamību, kā arī minētā dokumenta turpmāko spēkā esamību pēc ceļojuma atbilstoši galamērķa valsts prasībām. Ja galamērķa valsts tiesību akti prasa, Klients nodrošina vakcinācijas, obligātās medicīnas izdevumu apdrošināšanas un citus dokumentus.
7.4. Klienta pienākums ir izlasīt informāciju par galamērķa valsts atšķirīgajām īpašībām, kas sniegta Tūrisma operatora tīmekļa vietnē un atsūtīta ar rezervācijas dokumentiem, kā arī Tūrisma operatora tīmekļa vietnē sniegto būtisko informāciju par galamērķa valsti attiecībā uz veselības apdraudējuma riskiem, nepieciešamību vakcinēties utt. Pēc Klienta lūguma šo informāciju Tūrisma operators var arī nosūtīt uz Klienta e-pastu vai norādīto adresi.
7.5. Klienta pienākums ir samaksāt Tūrisma operatoram maksu par ceļojumu un ceļojumam nepieciešamajiem papildu pakalpojumiem (piem., vīzu, apdrošināšanu), kurus Klients pats ir izvēlējies, atbilstoši Ceļojuma noteikumiem un izsniegtajam faktūrrēķinam/apstiprinājumam.
7.6. Klients uz sava rēķina garantē, ka viņam vai viņai ir spēkā esoši ceļojumam nepieciešamie dokumenti (pase, vīza, vakcinācijas apliecība, apdrošināšana utt.), kas ļauj Klientam šķērsot valstu robeas un uzturēties valstīs ceļojuma laikā. Klients ir atbildīgs par ceļošanas dokumentu spēkā esamību un par ceļojuma apdrošināšanas esamību (ceļojuma pārtraukšanas apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu, bagāas apdrošināšanu), ja tā tika iegādāta.
7.7. Personas apliecība nav personu apliecinošs dokuments ārpus Eiropas Savienības. Klienta pienākums ir ņemt līdzi pasi, kas ir spēkā atbilstoši galamērķa valsts tiesību aktiem. Klients nodrošina, ka viņa/viņas pase ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.
7.8. Klienta pienākums ir 24 stundas pirms ceļojuma sākuma noskaidrot izlidošanas/reisa laiku pie Tūrisma operatora pārstāvja vai Rīgas lidostas tīmekļa vietnē reisu izlidošanas sadaļā. Par izmaiņām Tūrisma operators informē Klientu individuāli. Galamērķī Klienta pienākums ir 24 stundas pirms atgriešanās mājās noskaidrot būtisko informāciju no informatīvā materiāla, ko sniedzis Tūrisma operators, vai no Tūrisma operatora pārstāvja. Par izmaiņām galamērķī Tūrisma operators informē Klientu individuāli.
7.9. Klienta pienākums ir laikus ierasties pārstāvja paziņotajā izlidošanas vietā un satikšanās vietās. Tostarp Klienta pienākums ir ņemt vērā operatīvo informāciju lidostā, autobusu vai vilcienu stacijā un iepriekš rezervēt laiku iespējamiem kavējumiem, nelabvēlīgiem laika apstākļiem vai rindām pasu kontroles vai drošības kontroles punktos.
7.10. Klienta pienākums ir nelietot pārmērīgu alkohola daudzumu un netraucēt citiem Klientiem ar savu uzvedību, pretējā gadījumā Klientam var tikt liegta piedalīšanās ceļojumā vai Klients var tikt izslēgts no ceļojuma, turklāt minētajā gadījumā Klientam nav tiesību saņemt ceļojuma maksas kompensāciju.
7.11. Ceļojuma laikā Klientam ir jāpilda ceļojuma norādījumi, noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā viesnīcās un transporta līdzekļos, kā arī vietējās varas iestāu izsniegtie priekšraksti un jārūpējas par personiskajām mantām, naudu, vērtslietām un dokumentiem.
7.12. Klients apņemas ceļot kopā ar grupu. Ja Klients izbeidz ceļojumu vai maina ceļojuma programmu ceļojuma laikā, vai neveic ceļojumu atbilstoši programmai savas vainas dēļ vai pēc savas paša brīvas izvēles, Klients ir atbildīgs par visiem izdevumiem, kas var rasties, mainot ceļojuma programmu.
7.13. Klienta pienākums ir kompensēt visus materiālos zaudējumus, kas ceļojuma laikā ar tīšu vai netīšu darbību vai bezdarbību ir radīti Tūrisma operatoram, Tūrisma operatora partneriem vai trešajām personām, vietā, kurā zaudējumi tika radīti, vai pēc ceļojuma beigām 10 dienu laikā pēc tam, kad no Tūrisma operatora ir saņemts atbilstošs faktūrrēķins.
7.14. Klients ir atbildīgs par to, lai viņš/viņa nebūtu nevēlama persona (persona non grata) galamērķa valstī. Ja Klients netiek ielaists valstī tāpēc, ka Klientam Klienta vainas dēļ nav atļauts šķērsot robeu, Klienta pienākums ir segt visus izdevumus, kas saistīti ar atgriešanos mājās, un ceļojuma maksa netiek kompensēta.
7.15. Ja Klients vēlas atgriezties mājās pirms vai pēc ceļojuma beigu datuma savas vainas dēļ vai pēc savas paša brīvas izvēles, un tādējādi Tūrisma operatoram rodas papildu izdevumi, Klienta pienākums ir kompensēt minētos izdevumus.
7.16. Klienta pienākums ir samaksāt par visiem papildu pakalpojumiem, kas izmantoti galamērķī, bet nav iekļauti tūrisma brauciena kompleksā (minibārs, SPA pakalpojumi utt.).
7.17. Klienta pienākums ir samaksāt par bagāu, kas pārsniedz atļauto svaru, atbilstoši aviolīnijas noteikumiem.
7.18. Gadījumā, ja Tūrisma Operators informē Klientu par to, ka ievērojami jāmaina kāds būtisks līguma nosacījums, tad Klientam ir tiesības:
7.18.1. iepazīties ar līguma papildnosacījumiem un akceptēt tos;
7.18.2. pieprasīt pakalpojuma aizstāšanu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators to var nodrošināt). Klients un Tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā klients samaksā (sedzot cenas starpību) par augstākas kvalitātes pakalpojumu. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, Tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā Klientam;
7.18.3. vienpusēji atkāpties no līguma. Šādā gadījumā Tūrisma operators izmaksā Klientam visu Klienta samaksāto naudas summu, kā arī dokumentāri apliecinātus Klienta tiešos izdevumus, kas radušies sakarā ar nokļūšanu pakalpojuma uzsākšanas vietā.

8. Tūrisma operatora pienākumi un atbildība
8.1. Tūrisma operators apņemas nodrošināt Klientam komplekso tūrisma braucienu saskaņā ar līgumu.
8.2. Klienta izvēlētajam kompleksajam tūrisma braucienam ir jāatbilst aprakstam, izņemot apstākļus, kas ir neparasti, neparedzami un nekontrolējami no Tūrisma operatora puses.
8.3. Tūrisma operators apņemas sniegt Klientam nepieciešamo palīdzību ceļojuma laikā, ja ar Klientu notiek nelaimes gadījums, ja Klients kļūst par noziedzīga nodarījuma upuri vai ja notiek cits gadījums, kura rezultātā tiek apdraudēta Klienta dzīvība vai veselība. Tūrisma operators palīdz sazināties ar medicīnas iestādi un galamērķa valsts varas iestādēm vai sniedz attiecīgu informāciju, kā arī organizē pirmstermiņa atgriešanos, ja nepieciešams. Klienta pienākums ir kompensēt Tūrisma operatoram visus izdevumus, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu.
8.4. Tūrisma operators nav atbildīgs par zaudējumiem, ko radījušas dabas katastrofas vai citi neparedzami apstākļi, no kuriem Tūrisma operators nespēj izvairīties, lai cik rūpīgi censtos. Minētie apstākļi var būt karš, dabas katastrofa, infekcijas slimība, streiks un citi notikumi (force majeure).
8.5. Tūrisma operators uzreiz informē Klientu individuāli par visām būtiskām ceļojuma pakalpojuma (līguma nosacījuma) izmaiņām vai atcelšanu. Informācija tiek sniegta uz Klienta norādīto e-pastu, bet ja tā nav norādīta, tad rakstveidā uz Līgumā norādīto adresi vai mutiski uz norādīto telefona numuru.
8.6. Tūrisma operators nav atbildīgs par zaudējumiem, ko radījusi Klienta nolaidība, trešo personu rīcība, kurām nav līgumisku attiecību ar Tūrisma operatoru un kuru rīcību nav iespējams paredzēt vai novērst.
8.7. Persona, kas ir atbildīga par Klienta bagāas sabojāšanu vai pazaudēšanu, ir pārvadātājs, un, lai saņemtu kompensāciju par iespējamiem zaudējumiem, Tūrisma operators stingri iesaka iegādāties bagāas apdrošināšanu pirms ceļojuma.
8.8. Ja Ceļojuma līgums tiek pārkāpts trešās personas sniegta pakalpojuma rezultātā un tiešā pakalpojuma sniedzēja atbildību ierobeo starptautiskās konvencijas (tostarp konvencijas, kas ierobeo gaisa pārvadātāju atbildību), minētā pārkāpuma gadījumā Tūrisma operatora atbildība pret Klientu ir ierobeota.

9. Klienta tiesības
9.1. Klientam ir tiesības veikt izmaiņas kompleksajā tūrisma braucienā atbilstoši Ceļojuma noteikumu 5. punktam un tā apakšpunktiem.
9.2. Klientam ir tiesības atteikties no Ceļojuma līguma atbilstoši Ceļojuma noteikumu 6. punktam un tā apakšpunktiem.
9.3. Klientam ir tiesības saņemt no Tūrisma operatora ceļojuma pakalpojumu atbilstoši līgumam, kā arī pēc iespējas precīzu un skaidru informāciju par ceļojuma aprakstu, Ceļojuma noteikumus un ceļojuma apstiprinājumu.
9.4. Ja, izpildot līgumu, Tūrisma operators nesniedz kādu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt, Tūrisma operatora pienākums ir piedāvāt Klientam piemērotu alternatīvu pakalpojumu, nepieprasot no Klienta papildu samaksu, un kompensēt Klientam cenas starpību, ja sniegtā alternatīvā pakalpojuma cena ir zemāka par aizvietotā pakalpojuma cenu.
9.5. Ja, izpildot līgumu, Tūrisma operators nesniedz nozīmīgu daļu no līgumā minētajiem pakalpojumiem vai nespēs to sniegt un nespēj piedāvāt 9.4. punktā minētos alternatīvos pakalpojumus vai Klients no tiem atsakās, Tūrisma operators pēc vienošanās ar Klientu bez papildmaksas nodrošina Klientam līdzvērtīgu transportlīdzekli atpakaļ uz ceļojuma sākuma vietu vai uz citu ar Klientu saskaņotu vietu, kā arī izmaksā viņam kompensāciju par neizmantoto vai daļēji izmantoto pakalpojumu.

10. Tūrisma operatora tiesības
10.1. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt Klienta pasūtījumu, ja Klients nav laikus samaksājis par ceļojuma pakalpojumiem.
10.2. Ja Tūrisma operators neievēro ceļojuma programmu ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ, Tūrisma operatoram ir tiesības mainīt naktsmītnes vietu, transporta līdzekļus, maršrutu un veikt citas izmaiņas, ar nosacījumu, ka tādējādi ceļojuma kvalitāte un būtība netiek nozīmīgi ietekmēta. Klients tiek informēts par izmaiņām, kolīdz tās ir apstiprinātas.
10.3. Tūrisma operatoram ir tiesības veikt izmaiņas ekskursijas programmā, ja ir iestājušies neparasti, neparedzami un nekontrolējami apstākļi.
10.4. Tūrisma operatoram ir tiesības atteikties no līguma un atcelt ceļojumu, ja būtisks dalībnieku skaits nav rezervējis ceļojumu (līgumreisa izmantotā kapacitāte ir mazāka par 80%). Tūrisma operators informē Klientu par atteikšanos no līguma vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms ceļojuma sākuma, un Klientam ir tiesības izvēlēties vienu no šādām iespējām:.
10.4.1. pieprasīt aizstāt pakalpojumu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes pakalpojumu (ja tūrisma operators tādu var piedāvāt). Klients un Tūrisma operators savstarpēji vienojas par kārtību, kādā Klients samaksā par
augstākas kvalitātes pakalpojumu, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajam pakalpojumam ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, tūrisma operators attiecīgo cenas starpību izmaksā klientam;
10.4.2. saņemt atpakaļ visu samaksāto naudas summu.
10.5. Tūrisma operatoram ir tiesības atcelt līgumu, ja pēc līguma noslēgšanas Tūrisma operators nevar nodrošināt ceļojumu saskaņotajā veidā kara, dabas katastrofas, streika vai citas galamērķī vai tā apkārtnē esošas situācijas dēļ vai ja ceļojumu nav iespējams nodrošināt, neapdraudot Klienta dzīvību vai veselību, cita, neparedzēta iemesla dēļ. Tūrisma operators, kolīdz tas iespējams, informē Klientu par līguma atcelšanu.
10.6. Ja Ceļojuma līgums tiek atcelts ārkārtēju (neparastu, neparedzamu un nekontrolējamu) apstākļu dēļ, klientam ir tiesības saņemt ceļojuma maksas kompensāciju, bet no ceļojuma maksas tiek ieturēta pamatota atlīdzība par ceļojuma pakalpojumiem, kas jau ir sniegti vai tiks sniegti ceļojuma pabeigšanai. Tūrisma operators nodrošina klientam līdzvērtīgu transportu, lai atgrieztos izbraukšanas vietā. Ja, organizējot transportu, lai atgrieztos izbraukšanas vietā, rodas papildus izdevumi, Tūrisma operators un klients sedz minētos papildus izdevumus vienādās daļās. Pārējos izdevumus, kas rodas, atceļot līgumu, tostarp izdevumus par naktsmītni, pārtiku un citus izdevumus, sedz klients. Tūrisma operators palīdz klientam galamērķī rast piemērotus risinājumus un vienoties par naktsmītni.

11. Ceļojuma organizatoriskās nepilnības
11.1. Ceļojuma organizatoriskā nepilnība ir situācija, kad ceļojuma pakalpojums neatbilst ceļojuma aprakstam vai ceļojuma apstiprinājumam, kas iesniegts Klientam.
11.2. Nepilnības nav izmaiņas, kas nebūtiski ietekmē ceļojumu kopumā un kuru rašanos var pieņemt, ņemot vērā ceļojuma galamērķi un ceļojuma būtību. Nepilnības nav:
11.2.1. nebūtiskas izmaiņas lidojumu grafikā, kā arī izmaiņas lidojumu grafikā, ja tās rodas tādu apstākļu dēļ, ko Tūrisma operators nespēj kontrolēt; lidojuma aizkavēšanās, izmaiņas klasēs un maršrutos vai regulāro reisu virsrezervējums, par ko ir atbildīga aviolīnija;
11.2.2. viesnīcu maiņa tieši pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā, ja tā rodas viesnīcas virsrezervējuma dēļ vai īpašu iezīmju dēļ saistībā ar sezonas sākumu vai beigām. Tūrisma operators apņemas darīt visu, kas ir viņa spēkos, lai atceltā viesnīca tiktu aizstāta ar vismaz tāda paša vai augstāka līmeņa viesnīcu; 11.2.3. viesnīcu un sniegto pakalpojumu neatbilstība Klienta gaidām;
11.2.4. būvdarbi, kas viesnīcā sākti īsi pirms ceļojuma vai ceļojuma laikā;
11.2.5. pakalpojumu nepilnības, par kurām Klients ir iepriekš informēts pirms Ceļojuma līguma stāšanās spēkā;
11.2.6. tādu ceļojuma aprakstā iekļauto datu izmaiņas, par kuriem puses ir vienojušās citādi, vai, ja ceļojuma aprakstā datu maiņa ir iespējama un par izmaiņu iespējamību Klients ir informēts pirms Ceļojuma līguma noslēgšanas.
11.3. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu pakalpojumu sniegšanu Tūrisma operatoram divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis pakalpojumu neatbilstību Ceļojuma noteikumiem un/vai ceļojuma programmai, iesniedzot rakstisku iesniegumu Tūrisma operatoram uz tā juridisko adresi. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu divu gadu laikā no pakalpojuma saņemšanas dienas.

12. Apdrošināšana un garantija
12.1. Ja SIA „Nikal Travel” nespēj izpildīt savus pienākumus saskaņā ar līgumu pirms maksātnespējas procesa izsludināšanas vai SIA „Nikal Travel” maksātnespējas gadījumā, tai skaitā ceļojuma laikā, Klientam ir tiesības sazināties ar BALTA AAS, reģistrācijas numurs 40003049409, juridiskā adrese: Raunas Iela 10/12, Rīga, LV-1039, Latvija, līguma Nr. 572588300, un iesniegt paziņojumu, minot tūrista vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, pakalpojuma sniedzēju, nesaņemtos pakalpojumus, datumu un laiku, kad nepieciešamie pakalpojumi atbilstoši līgumam bija jāsaņem, un paziņojuma datumu, sazinoties ar Balta klientu atbalsta dienestu pa to diennakt tālruni (+371 675 333 75).
12.2. Apdrošināšanas iegāde ir Klienta brīva izvēle, izņemot gadījumus, kad to pieprasa ceļojuma mērķa valsts. Klients ir pilnībā atbildīgs par riskiem apdrošināšanas neesamības gadījumā.

13. Ceļojuma noteikumu interpretācija un spēkā esamība
13.1. Šis kompleksā tūrisma brauciena, ko organizē SIA „Nikal Travel”, līgums ir noslēgts starp Klientu un Tūrisma operatoru. Ceļojuma līguma vispārīgie noteikumi un nosacījumi stājas spēkā, kad Klients ir veicis depozīta maksājumu (priekšapmaksu).
13.2. Domstarpības, kas rodas, interpretējot Ceļojuma līgumu un Ceļojuma noteikumus, tiek risinātas pārrunu ceļā starp Tūrisma operatoru un Klientu. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības var tikt risinātas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tiesā atbilstoši procedūrai, kas noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

14. Personas dati
14.1. Tūrisma operatoram ir tiesības apstrādāt tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami Ceļojuma līgumam, un tos datus, ko Klients ir publicējis. Minētās tiesības attiecas arī uz Tūrisma operatora līgumpartneriem, kuriem ir tiesības nodot personas datus un kuri ir tieši saistīti ar ceļojuma pakalpojumu sniegšanu Klientam. Citos gadījumos Klients var nodot personas datus trešajām personām tikai tad, ja attiecīga prasība izriet no tiesību aktiem.
14.2. Noslēdzot Ceļojuma līgumu, Klients sniedz Tūrisma operatoram negrozāmu atļauju apstrādāt personas datus un nodot tos trešajām pusēm, lai tās varētu izpildīt savus 14.1. punktā minētos pienākumus.Vīzu prasības - TURCIJA
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (95 KB)


Vīzu prasības - SPĀNIJA
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (76 KB)


Vīzu prasības - TAIZEME
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (2.7 MB)


Vīzu prasības DUBAIJA, Apvienotie Arābu Emirāti
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (1 MB)


Vīzu prasības ĶĪNA
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (156 KB)


Vīzu prasības ITĀLIJA
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (970 KB)


Vīzu prasības PORTUGĀLE
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (969 KB)


Vīzu prasības – ANGLIJA
Lejuplādēt pasu un vīzu prasības (1.2 MB)
Meklēt:
Kontaktinformācija

SIA Nikal Travel
Dzelzavas iela 117
Rīga, LV-1021
(ADRESE TIKAI PASTAS SAŅEMŠANAI)

Tālr. +371 66119484
E-pasts: info@nikal-travel.lv


Pārstāvis Nikal Travel Baltijā:
Ehitajate 114
Tallina, 13517
Igaunija
Tālr. +372 6640064

 

Darba laiks67660404

Pirmdiena – Piektdiena no plkst. 9.00 līdz 19.00
Sestdien no plkst. 10.00 līdz 15.00

Pakalpojums nav bezmaksas, tarifs ir atkarīgs no
Jūsu telefona operatora. Mēs priecāsimies par Jūsu zvanu.
Esam pārbaudījuši īpaši Jums!

+ Uzticamība
+ Laipnība
+ Kompetence

Klientu apmierinātība
----------------------------
kopējā atzīme: 4,51

Uzdāviniet arī Jūs mums
savu uzticību!


Par mums | NIKAL ceļojumi | Jaunumi | Biei uzdotie jautajumi | Noteikumi | Palīdzība
Kontakti | Tiesiskās norādes | Datu aizsardzība


2021 NIKAL Travel. All Rights Reserved. made by Abele Informatik